Artikel Terbaru

Kekurangan G6PD dan tanda-tandanya

Masalah kekurangan G6PD (G6PD deficiency) merupakan salah satu penyakit yang selalu diceritakan kepada ibubapa tetapi kefahaman mereka selalunya masih lemah berkenaan hal ini. Oleh itu, seorang Doktor Pakar Perubatan Kanak-kanak iaitu Dr Salehuddin Sulaiman telah membuat satu Read more…